Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennuksemme (Nepsy-valmennus) soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esim. ADHD, Touretten oireyhtymä tai muita autismin kirjoon kuuluvia erityispiirteitä. Haasteita näillä asiakkailla saattaa ilmetä mm. itsenäisessä arjen hallinnassa tai toiminnanohjauksessa, opiskelussa ja työssäkäynnissä tai vaikka sosiaalisissa tilanteissa. Neuropsykiatrinen valmennus saattaa tuoda suuren avun henkilön arkeen. Neuropsykiatrista valmennusta tekee aina vain koulutettu nepsy-valmentaja moniammatillisen tiimin tukemana. Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa arkiympäristössä. Valmentajan tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja arjen toimivia asioita sekä löytämään asiakkaalle sopivia ratkaisuja juuri hänen haasteisiinsa. Vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys sekä asiakkaan oman roolin korostaminen valmennuksessa ovat merkittävässä asemassa. Tavoitteet valmennukselle asetetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteina voi olla vaikkapa asiakkaan itsetunnon vahvistaminen, tutustuminen omaan diagnoosiin, toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen, arjen strukturoiminen, sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen, jne. Tavoitteena voi olla myös asikkaan mahdollisuus etsiä ja omaksua uusia keinoja ja voimavaroja arkitilanteisiin. Usein asiakkaan ymmärrys omasta diagnoosista syvenee valmennuksen seurauksena. Neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan asiakkaan oman lähiverkoston tiiviisti tukemana. Valmennusta voidaan soveltaa osana kotona tehtävässä perhekuntoutuksessa, perhetyössä sekä ammatillisessa tukihenkilötyössä.