Koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuella tarkoitetaan erilaisia räätälöityjä kokonaisuuksia lapsen koulunkäynnin turvaamiseksi. Lapsen koulunkäynnissä voi olla haasteita johtuen mm. erilaisista tunne-elämän häiriöistä, oppimisvaikeuksista, sosiaalisista ongelmista koulussa, perheen tuen puuttumisesta tai perhe-elämän epävakaudesta. Työskentelyn tavoitteena on lapsen motivoiminen ja koulunkäynnistä selviytymisen kasvattaminen. Tuentilaajana voi olla sosiaalihuollon, lastensuojelun tai opetustoimen edustaja. Tuki voi olla myös osa muuta palvelua. Tukimuotoina voidaan käyttää mm. opiskelutaitojen vahvistamista sekä motivaation kasvattamista ja tukemista. Lapselle voidaan antaa tai järjestää läksytukea ja häntä voidaan auttaa kokeisiin valmistautumisessa. Joissakin tapauksissa voidaan tukimuotona käyttää myös kouluun viemistä ja sieltä kotiin hakemista. Oppilaan siirtyessä opiskelijaksi toiselle asteelle voidaan tukea jatkaen esim. tukihenkilötyön muodossa. Säännöllinen tuki toisen asteen opiskelun alussa tukee pärjäämistä opinnoissa ja ehkäisee opiskelujen keskeytymistä Pyrimme toiminnallamme olemaan välittäjänä koulun, vanhempien ja sosiaalihuollon kesken. Työskentely tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä oppilaan oman koulun ja opettajan kanssa.